Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Olvik, Lise

  Sorter etter

  Språksprell i skolen

  121,-
  Boken har som mål å trene barna i ferdigheter som ligger til grunn for en vellykket leseopplæring. Aktivitetene tar for seg rim, stavelsesdeling, analyse av forlyd, siste lyd og alle lydene i ord, ord og setningsbevissthet og morfemer. Det er også viet stor plass til begrepslæring, noe som blant annet styrker utvikling av språkforståelse og ordforråd. Boken inneholder visuelle symboler, slik at aktivitetene skal være mest mulig selvinstruerende.

  Språksprell i skolen

  888,-
  Permen inneholder 47 språkleiker, bildekort, observasjonsskjema og aktivitetsboka til lærerbruk. Leikene er delt inn i seks språklige områder: oppmerksomhet for lyd, rim og regler, stavelsesdeling, ordanalyse, ord- og setningsbevissthet og morfembevissthet. Opplegget gir læreren mulighet til å skaffe seg oversikt over den enkelte elevs skriftspråklige utvikling, og kan bidra til å forebygge lese- og skrivevansker.

  Tall- og språksprell

  1015,-
  Permen inneholder øvelser og aktiviteter for å trene grunnleggende matematiske begreper og språklig bevissthet. Øvelsene er delt inn i 11 områder: rom og posisjon, former, antall og telling, mønster og likheter og mål og vekt, oppmerksomhet for lyd, rim og regler, stavelsesdeling, ordanalyse, ord- og setningsbevissthet og morfembevissthet. Med observasjonsskjemaer og kort for visuell støtte i lekene.

  Tall- og språksprell

  319,-
  Tall- og språksprell er et metodisk opplegg som stimulerer barns språklige og matematiske utvikling. Denne boken presenterer det faglige grunnlaget for metoden, og viser hvordan man kan gi engasjerende og morsomme leker en skapende og sanselig dimensjon. Boken tar utgangspunkt i praktiske eksempler. Med litteraturliste.

  Olvik, Lise