Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Martinsen, Kari

  Sorter etter

  Å se og å innse

  449,-
  Boken tar for seg temaet evidens som handler om å se og innse, og er nært forbundet med å vite. Boken ser nærmere på en mangfoldig evidensbasering som er forankret i den humanvitenskapelige tradisjonen, i tillegg tar den for seg de muligheter samtalen gir oss til å bli opplyst og til å dannes. Boken henvender seg til alle som tar høgskoleutdanning innenfor helse- og sosialfag eller arbeider innenfor feltet. Med litteraturliste og stikkordregister.

  Bevegelig berørt

  229,-

  Fenomenologi og omsorg

  349,-
  Boka inneholder tre foredrag med temaer som forholdet mellom filosofi og vitenskap, deres forhold til den praktiske sykepleien, forholdet mellom kropp og ånd og språklige uttrykksformer i sykepleien. Disse belyses ut fra teolog og filosof K. E. Løgstrups skapelsesfenomenologi. Andre tenkemåter i grenselandet mellom filosofi og teologi diskuteres. For grunn- og videregående utdanninger i sykepleie, samt andre helse- og sosialfagutdanninger på høgskoler og universiteter. Har litteraturliste.

  Fra Marx til Løgstrup

  329,-
  Boka er et oppgjør med tenkningen individet i sentrum. Her drøftes etikk, fenomenologi og metafysikk i forhold til kropp, sanselighet og menneskelige relasjoner. For sykepleiestudiet, videre- og etterutdanning av sykepleiere og for alle som arbeider innen feltet. Med litteraturliste.

  Løgstrup og sykepleien

  399,-
  Boka handler om Løgstrups filosofi om sansingen. Den belyser hvordan etikk kan leses i lys av sansningen som en vekselvirkende bevegelse mellom spontanitet og ettertanke. Med eksempler fra sykepleiernes praksis viser forfatteren hvordan Løgstrups tenkning kan inspirere til å omsettes i en "anvendt etikk". Hun viser også ved hvordan sykepleiepraksis kan opplyse den etiskfilosofiske tenkning. Har litteraturliste.

  Omsorg, sykepleie og medisin

  429,-
  Dette er en samling av nyskrevne og tidligere publiserte artikler som alle handler om begrepet omsorg. Boken gir en grundig analyse av omsorgsbegrepet, de verdier omsorg er bygget på, omsorg som yrkeskompetanse, omsorg i helsepolitisk sammenheng og omsorg som kvalitativt grunnlag for yrker og utdanning. Med litteraturliste.

  Øyet og kallet

  319,-
  Boken behandler tre hovedtemaer: historiens og kallets gjenkomst i sykepleien, etikk og faglig skjønn og kvinneforskningen. Disse temaene bindes sammen med to ord som gå som en rød tråd gjennom artiklene: øyet og kallet. Det er to ord som historisk har vært knyttet til flere profesjoners selvforståelse og arbeid. Med litteraturliste og personregister.

  Pleie uten omsorg?

  199,-
  Er sykepleien på vei bort fra sykesenga? Blir omsorgen for de syke borte i en høyt teknisk utviklet pleie og behandling? Er sykepleierne blitt administratorer og forskere som må overlate den utøvende pleie og omsorg til andre yrkesgrupper? Boka tar opp utviklingen fra tidligere tiders "gangkoner" til dagens sykehusadministratorer, sykepleiesjefer og sykepleieforskere. Med nyskrevet og provoserende tilbakeblikk over tiåret som har gått.

  Samtalen, skjønnet og evidensen

  489,-
  Boka problematiserer hvordan omsorgsyrkene legger vekt på vitenskapens betydning i møtet med mennesker i ulike livssituasjoner. Forfatteren mener at fagsamtalen har sitt fundament i hverdagssamtalen, og hun belyser den vanlige hverdagssamtalen gjennom tanker fra filosofene Hans Skjervheim, Søren Kierkegaard og Knud Ejler Løgstrup. Forfatteren utdyper også evidensbasert sykepleies begrensninger og muligheter. Har litteraturliste.

  Martinsen, Kari