Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Bukve, Oddbjørn

  Sorter etter

  Forstå, forklare, forandre

  399,-

  Kommunal forvaltning og planlegging

  499,-
  Boka er ei grunnbok for høgare utdanningstilbod i offentleg administrasjon og planlegging, og samstundes ei handbok for praktikarar i lokalpolitikk administrasjon. Med referansar, sakregister og referanseregister. Utgåva har nye avsnitt om marknadsmekanismar i kommunal tenesteproduksjon og om utviklingstrekk i fylkesplanlegginga.

  Lokal utviklingspolitikk?

  250,-
  I denne boka presenterer forfattaren kjenneteikn ved lokal næringspolitikk som politikkområde. Han testar hypotesar om bakgrunnen for og utforminga av næringspolitikken, drøftar verknadene av den lokale næringspolitikken og kva for grunnleggande vilkår som må oppfyllast om ein næringspolitikk på lokalnivå skal verke positivt. For studentar og yrkesutøvarar innen kommunal og offentlig forvaltning og næringspolitikk. Med litteraturliste og stikkordregister.

  Bukve, Oddbjørn