Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Amdam, Roar

  Sorter etter

  Kommunikativ planlegging

  350,-
  Forfattarane presenterer det formelle grunnlaget for regional planlegging og identifiserer kva som kjenneteiknar område med positiv regional utvikling. Dei drøftar korleis ulike planleggingsteoriar kan utfylle kvarandre og brukast som reiskap i dynamisk plan- og utviklingsarbeid. Til slutt formidlar dei erfaringar med dugnadsmetoden som reiskap i eit slikt arbeid. Har litteraturliste og stikkordregister.

  Planlegging som handling

  499,-
  Boka drøftar korleis regionane i samarbeid med overordna og underordna styresmakter, og med privat og frivillig sektor, kan arbeide for å oppnå legimitet som politisk aktør, og for å utvikle ein differensiert regionalpolitikk. Eit hovudpoeng for forfattaren er at planlegging er ein integrert del av handling på den måten at planlegginga bidreg til å sette ting på den politiske dagsordenen. Planlegging er ein reiskap for politikkutforming og eit uttrykk for politisk vilje. Har referansar og bibliografi.

  Regionalpolitikk og bygdeutvikling

  359,-
  Boka identifiserer fire ulike tiltaksstrategiar som kan fremma næringsutvikling i lokalsamfunn. Ho trekker fram teoriar og ideologiar som desse strategiane bygger på, og viser korleis dei blir brukte i utvalde område. Dessutan drøftar boka kva for økonomiske, politiske og lokale føresetnader strategiane bygger på og korleis strategival kan gjerast. For studentar, bygdeutviklarar og næringskonsulentar om vil lære meir om regionalpolitikk og bygdeutvikling. Med litteraturliste og stikkordregister.

  Amdam, Roar