Kategorier
  Filtre
  Preferanser
  Søk

  Østerberg, Dag

  Sorter etter

  Arkitektur og sosiologi i Oslo

  199,-
  Forfatteren gjør et forsøk på å forstå Oslo-området som en sosio-materiell fortetning - en tilnærming som er opptatt av at samfunnslivet også foregår på gater og plasser, i hus og kontorer, til fots eller i bil. Han kommenterer bygninger, butikker, sjøen og marka, østkant og vestkant, trengselen, anonymiteten og rushtrafikken, og oppmerksomheten er festet ved det geografiske, arkitektoniske og materialiteten. Har litteraturliste.

  Det moderne

  169,-
  Boken forsøker å tolke de siste århundrers vestlige kultur ut fra en bestemt oppfatning av hva det moderne eller modernitet består i. I fremstillingens løp fortelles det mange historier og anekdoter, det overordnede siktepunktet er likevel å frembringe et helhetsbilde, en syntese, av den moderne kulturs forvandlinger og stridigheter, slik det kommer til uttrykk på en rekke områder: filosofi og vitenskap, kunst og litteratur, politikk, moral og estetikk. Har litteraturliste og stikkordregister.

  Emile Durkheims samfunnslære

  262,- 299,-

  Fortolkende sosiologi 2

  569,-
  Sosiologi er vitenskapen om enhet og motsetninger mellom mennesker, dvs. om sosial konflikt og integrasjon. Kultursosiologien behandler skikk og bruk, institusjoner og ritualer, og setter disse inn i et sosiologisk perspektiv. Slik bygger bind 2 av Fortolkende sosiologi på de almenne og metodologiske standpunkter som ble lagt frem i bind 1, og konkretiserer dem på kulturens område. Boka presenterer kultursosiologiens hovedemner, og tematisk spenner den vidt. Målgrupper: Sosiologer, humanister og studenter i samfunnsfag og humanistiske fag.

  Fra Marx til nyere kapitalkritikk

  299,-

  Hans Skjervheim

  259,- 295,-

  Hva Helmer kunne sagt til Nora

  306,- 349,-

  Jean-Paul Sartre

  169,-
  Dag Østerberg leverer her en tolkning av hele Sartres virksomhet; hans filosofi, hans skjønnlitterære forfatterskap, hans politiske virksomhet og hans private liv.

  Kritisk situasjonsfilosofi

  529,-
  Bokas første del viser hvordan Cassirers og Sartres tenkning kan berike hverandre, slik at det dannes en kritisk situasjonsfilosofi. I andre del tar man utgangspunkt i dette og gir et overblikk over vitenskaper, avgrenset fra hverandre ved hver sin logikk eller forståelsesform. I del 3 fokuseres det på Sartres situerende og dialektiske tenkning. Har navneregister.

  Musikkfeltet

  349,-

  Sosiologiens nøkkelbegreper

  339,-
  I denne utgaven tar forfatteren for seg en rekke teoretikere, fra Comte og Marx til Luhmann og Bourdieu. Han gjør greie for innholdet i begreper som sosial interaksjon, normativ og strategisk handling, konflikt og herredømme, sosiale lag og klasser, sosial struktur og primærgruppe, sosial kontekst og sosiale strukturer. For studenter i samfunnsvitenskap og andre interesserte. Med litteraturliste og stikkordregister.

  Østerberg, Dag